Hotel Panorama
Hotel Panorama
Hotel Panorama
Hotel Panorama
Hotel Panorama
Hotel Panorama
Hotel Panorama
NOWA PANORAMA Spółka Cywilna
ul. Lipińskiego 3/1,
30 - 349 Kraków

GG: gg:

 

Klauzula informacyjna

i zgoda w celu przetwarzania danych Gościa Hotelu


 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Nowa Panorama S.C Kinga Palichleb, Łukasz Szczęsny, ul. Wacława Lipińskiego 3/1, 30-349 Kraków.

 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: manager@hotel-panorama.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 • marketingu bezpośredniego, za Państwa zgodą - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom i organom publicznym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, obsługą księgową itp.).

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do korzystania z usług Hotelu.

 7. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapraszamy serdecznie - Panorama - Hotel w Krakowie - Noclegi Kraków